Copyright


Home
Obavijesti
Plan nastave
Predavanja
Vjezbe
Projekt
Literatura
Nastavnici
Studenti
Copyright

 

 

 

Predavanja, vježbe, simulacije, ispitni zadaci i drugi, dopunski materijali koji se nalaze na webu predmeta, mogu se koristiti u digitalnom obliku ili ispisani na papir. 

Smiju se i kopirati na vlastito računalo radi korištenja bez priključka na mrežu (off-line rad).

Ne smiju se umnažati niti davati trećim osobama. 

Ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe ili njihovim korištenjem na bilo koji način ostvarivati novčana korist. 

Ne smiju se koristiti za podučavanje drugih, čak i bez novčane koristi, osim uz pisanu suglasnost autora.

Ove materijale mogu koristiti studenti FER-a koji su upisali izborni predmet. 

Ove materijale smiju koristiti i drugi pojedinci u svrhu osobnog obrazovanja.

Autori će biti zahvalni za svaki prijedlog ili primjedbu vezanu uz materijale, predmet i izvođenje nastave. 

Autori preferiraju komunikaciju putem elektroničke pošte.

 
 
Ukoliko imate pitanja ili komentara o ovim web stranicama, obratite se na PPMPS-webmaster@zesoi.fer.hr  
Posljednja izmjena: 22 October, 2002