Zadaci


Home
Zadaci
Software

 

 

 

 

 1. Driver za AD karticu (datoteke)
  Ugraditi AD karticu u računalo. Instalirati postojeći driver za AD karticu. Testirati rad kartice sa postojećim testnim programima.
 2. Veza servera sa device driverom za A/D karticu (datoteke)
  Program mora supostaviti vezu izmedu servera i device drivera. Ukratko sluzi kao nekakav buffer. Sprema podatke iz A/D konvertera u nekakav meduspremnik (npr. zajednicka memorija) iz kojeg onda server moze vaditi rezultate van.
 3. TCP/IP poslužitelj (datoteke)
  Izraditi TCP/IP daemon program. Kao predložak koristiti jednostavniji server.c program naveden na Software stranici. Program osluškuje port 7777 i "govori" adc-zesoi protokol. Prema potrebi doraditi specifikaciju adc-zesoi protokola. AD kartici pristupa korištenjem FIFO klijent funkcije. Izraditi dokumentaciju. Dokumentacija mora biti dovoljno jasna i detaljna da se na osnovu nje može izraditi TCP/IP/adc-zesoi klijenta. 
 4. TCP/IP klijent (datoteke)
  Na osnovu specifikacije adc-zesoi protokola iz dokumentacije iz prethodnog zadatka izraditi  klijenta koji omogućuje udaljeni pristup AD pretvorbi korištenjem TCP/IP/adc-zesoi protokola. Kao predložak koristiti jednostavniji klijent.c program naveden na Software stranici. Klijenta se mora moći pozivati iz komandne linije sa dodatnim parametrima. Na primjer,  naredba 
  klijent -k 1 -n 800 
  omogućuje uzimanje 800 uzoraka sa kanala broj 1. Po želji definirati dopuštene prekidače (k, n...) i njihovo značenje. Izraditi dokumentaciju. Dokumentacija mora biti dovoljno jasna i detaljna da se na osnovu nje mogu izraditi programi koji pozivaju adc-zesoi klijenta.  
 5. WWW poslužitelj i CGI skripte (datoteke)
  Instalirati HTTP poslužitelj Apache na poslužitelju za udaljeni pristup AD pretvorbi. Podesiti konfiguraciju poslužitelja (datoteka httpd.conf) da se u odgovarajućem direktoriju mogu izvršavati CGI skripte.
  Izraditi web sučelje za kontrolu AD pretvorbe i grafički prikaz rezultata. 
  Web sučelje korisniku mora omogućiti:  
  1) Izdavanje zahtjeva za promjenom mjernog kanala 
  2) Uzimanje određenog broja uzoraka u točno određeno vrijeme. 
  3) Grafički prikaz vremenske ovisnosti amplitude izmjerenih uzoraka. 
  Koristiti HTML jezik za izradu web stranica i sktipni jezik Perl za izradu CGI skripti. Izraditi dokumentaciju.
 6. E-mail poslužitelj (datoteke)
  Instalirati mail transfer agent (MTA) sendmail i program za procesiranje e-mail poruka, procmail. 
  Korisnik sustava mora moći poslati e-mail na adresu poslužitelja za udaljeni pristup AD pretvorbi (npr. ad-pretvorba@linlab10.zesoi.fer.hr) s određenom ključnom riječi u subjektu poruke. Ključna riječ predstavlja akciju koja se mora izvršiti (npr. prikupljanje 800 uzoraka sa prije određenog kanala). Rezultat se šalje natrag u obliku e-maila pošiljaocu. Izraditi procmail skriptu koja će to omogućiti. Izraditi tehničku i korisničku dokumentaciju. 
 7. Serijska linija (modem) (datoteke)
  Omogućiti pristup AD pretvorbi spajanjem sa udaljenog račuala na serijski port računala na kojem se nalazi AD kartica (npr. spajanjem na modem koji je priključen na računalo). Korisnik udaljenog računala (terminala) nakon logiranja dobiva na ekranu izbornik u kojem može odabrati željeni mjerni kanal ili ASCII graf (graf sastavljen od običnih ASCII znakova) kao prikaz trenutno mjerenih vrijednosti. Time je omogućeno praćene mjernoga signala u realnom vremenu. Logiranje putem serijske linije ostvariti korištenjem programa mgetty. Izraditi tehničku i korisničku dokumentaciju.

 

 
 
Ukoliko imate pitanja ili komentara o ovim web stranicama, obratite se na PPMPS-webmaster@zesoi.fer.hr  
Posljednja izmjena: 19 November, 2002